Rhedyn logo

bwyd gwych yng nghanol cymru

01982 551944

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

English Danish Dutch French German Italian Russian Spanish Welsh

Yn Nhŷ Llety’r Rhedyn

Croeso!

Yn Nhŷ Llety’r Rhedyn, mae Muiread a Ciaran yn darparu ystafelloedd gwych, brecwast anhygoel a gwasanaeth eithriadol. Rydym yn rhoi gwerth mawr ar fwyd da a, lle y bo’n bosibl, rydym yn prynu oddi wrth gynhyrchwyr lleol i sicrhau bod ein gwesteion yn cael mwynhau’r gorau o fwyd Cymru. Mae hwn yn lle moethus i aros a darganfod y rhan odidog hon o Ganolbarth Cymru.

Mae’r Rhedyn wedi llwyddo i gyfuno arddull y bwthyn Cymreig â moethusrwydd modern mewn awyrgylch gwledig hardd. Mae tair ystafell wely ddwbl hyfryd, a phob un â gwely maint brenin ac ystafell ymolchi.

Mae Ystafell Wely Un, Cwpwrdd yr Offeiriad yn arbennig iawn, gyda nenfwd cromennog a goleuadau awyrgylch dychmygus. Mae ar wahân i’r tŷ gyda drysau dwbl sy’n ymagor i’r dramwyfa flaen a drws arall sy’n agor i’r ardd yn y cefn. Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys cawod sylweddol â rheilen gwresogi tywelion.

Mae Ystafell Wely Dau, Y Stablau, hefyd ar wahân i’r tŷ ac mae ganddi hithau hefyd ddrysau dwbl i’r dramwyfa a drws i’r ardd gefn. Mae gan Y Stablau wal gerrig wreiddiol gyda goleuadau meddal. Mae’r ystafell ymolchi yn fawr ac yn gyfforddus gyda gwres dan y llawr a chawod sylweddol.

Mae Ystafell Wely Tri, y Llofft Wair, yn ystafell fawr yn y tŷ ynghyd ag ystafell ymolchi foethus sy’n cynnwys baddon, rheilen gwresogi tywelion a ffenestr yn y nenfwd er mwyn i chi gael gwylio’r cymylau yn mynd heibio wrth ymlacio. Mae gan bob ystafell wely ddetholiad o de, coffi a siocledi, bisgedi a charáff bach o sieri yn rhad ac am ddim.

Mae’r ystafell fwyta a’r lolfa yn y prif dŷ ac maent yn edrych dros Fynydd Epynt, lle y gallech fynd am dro ar ôl brecwast blasus. Rydym yn cynnig brecwast heb ei ail, naill ai’r fersiwn Cymreig llawn neu un o’n dewisiadau eraill sy’n cynnwys cynhwysion Cymreig yn bennaf. Mae Muiread wrth ei bodd yn coginio ac mae ei phrydau bwyd blasus yn defnyddio cynnyrch lleol, llysiau o’r ardd ac wedi’u creu’n gelfydd ac yn llawn dychymyg.

Saif y Rhedyn yng nghanol cae sy’n rhan o fferm weithredol gyda digon o le i barcio oddi ar y ffordd. Mae lawnt fawr i’r ochr gyda byrddau a chadeiriau wedi’u gosod yng nghanol gwelyau llysiau Ciaran, sy’n darparu golygfeydd ysblennydd o gefn gwlad. Mae’r Rhedyn, sydd ar gyrion pentref tawel Cilmeri, yn agos at dref fywiog Llanfair-ym-Muallt, sy’n enwog am Faes Sioe Frenhinol Cymru. Mae hwn yn lle perffaith i ddarganfod yr holl bethau sydd i’w gweld yng Nghanolbarth Cymru a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

Cym Irfon

Cefn gwlad niwlog a gwyllt y Cambria Lleolir ein tŷ yng nghanol cae â golygfeydd di-dor ym mhob cyfeiriad, oni bai am y defaid. Maent i'w gweld ym mhobman. O'r ystafell fwyta, gallwch edrych allan ar Fynydd Epynt, ucheldir sy'n cynnwys Llwybr Epynt, llwybr newydd yn y tirlun hynafol hwn.

Eil hystafelloedd

Tair ystafell wely hyfryd Mae ein hystafelloedd

wedi'u haddurno'n ystyriol er mwyn i chi gysgu'n dawel a heddychlon. Mae pob un ohonynt yn unigryw. Mae gan bob un ohonynt ystafell ymolchi en-suite, dwy gyda chawod fawr ac un gyda bath moethus, dwfn. Rydym wedi mwynhau eu moderneiddio heb golli cymeriad y bwthyn coedwigwr gwreiddiol hwn o'r 1840au.

Food at Rhedyn

Cewch fwynhau bwyd lleol

Mae Ciaran yn gweithio'n galed yn yr ardd i dyfu llysiau i'w bwyta. Daw ein hwyau gan Jenni Arnold yn Pentre Plants ac fe gawn ein cig gan Mr Morgan, ein cigydd lleol. Daw'r rhan fwyaf o'r cynnyrch eraill o bob rhan o'n hardal leol. Ac yna bydd yr hwyl yn dechrau. Mae Muiread wrth ei bodd yn coginio, a bydd yn troi'r holl fwyd hyfryd hwn yn brydau heb eu hail i chi.

Events

Mae llawer i'w wneud yng Nghanolbarth Cymru

Rydym yn rhy brysur yn rhedeg ein llety gwely a brecwast i fanteisio ar y gweithgareddau ardderchog sydd ar gael yn yr ardal. Ond i'r rheini sydd â digon o egni a chymhelliant nid oes llawer o leoedd yn y wlad sy'n cynnig cymaint o gyfleoedd i fentro wrth i chi wthio eich corff i'r eithaf.